Deelnemers Bloemencorso Lippenhuizen 2016

1 Bloei

De wagen symboliseert onze vereniging van Vrouwen van Nu in Lippenhuizen. We zijn een gezonde, actieve vereniging met veel actieve leden en de wagen is daar een voorbeeld van. De bloem staat prachtig in bloei !

De wein symbolisearret ús ferieniging fan “Vrouwen van Nu “yn Lippenhuzen. Wy binne in sûne, aktive feriening mei in protte aktive leden en de wein is dêr in foarbyld fan. De blom stiet prachtich yn bloei !

Vrouwen van Nu

2. Duck / Eend

Het ligt zo voor de hand, een jubileum. Eindelijk weer een bloemencorso. Dan kiezen veel buurten voor een onderwerp dat te maken heeft met oud Lippenhuizen: de watertoren, de tram, of iets dergelijks. Allemaal prachtige onderwerpen natuurlijk, maar de Tsjerkebuorren wilde daarentegen opvallen met een uniek ontwerp.

Wij zijn daarbij geïnspireerd door Florentijn Hofman, de kunstenaar die grote badeenden liet drijven in de haven van Sydney, Hongkong en Beijing. Voor Hofman is het publiek een essentieel deel van zijn werk. Hij draagt zorg voor de inbedding van zijn beelden in de omgeving en zegt dan ook: “Mijn beelden brengen rumoer, verbazing en een glimlach. Ze halen mensen even uit hun dagelijkse routine. Voorbijgangers houden stil bij een beeld, stappen van hun fiets en knopen een gesprek aan met andere passanten. Mensen maken weer contact met elkaar. Dat is de werking van mijn beelden in de openbare ruimte.” Natuurlijk zijn onze pretenties niet zo hoog, maar we hopen toch met dit ontwerp een fleurige tint aan het geheel te geven. Een badeend op zich is kaal en zal aangekleed moeten. Hoe? Dat is nog niet helemaal bekend. De ervaring leert, dat gaandeweg het bouwen de ideeën komen. Een ding weten we zeker: het wordt fantastisch!

Tsjerkebuorren

3. Tram

Vosseburen gaat terug in de tijd. De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren (Albert Einstein). 700 jaar Lippenhuizen, in een kerkelijke oorkonde van 1315 werd de naam Ljuppingahusum genoemd, misschien wel de beginjaren van het bestaan van het huidige Lippenhuizen. In 1911 werd door de Nederlandse Tramweg Maatschappij de lijn Lippenhuizen(Driehoek)- Oosterwolde aangelegd. Deze tramlijn heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat Lippenhuizen een bloeiend dorp is geworden. De lijn werd in 1947 evenals vele andere tramlijnen opgeheven. In Lippenhuizen was één van de grootste en meest bekende bloemencorso’s van het Noorden tot 1972. Deze twee grootse gebeurtenissen zijn door de Vosseburen samengebracht tot de tram in 2016. Na bijna 70 jaar rijdt de tram weer door De Buorren, dit in een bloemencorso dat na 44 jaar opnieuw door deze straat trekt.

Vossebuurt

4. Liphúster Harke

Lippenhuizen 700 honderd jaar geleden: Heide, bos, water en grasland kenmerkten het landschap. De boeren in Lippenhuizen moesten het vooral hebben van de akkerbouw (rogge en boekweit). Wel hield men ook koeien en schapen, maar deze werden voornamelijk gehouden vanwege de mest. Het hooi voor dit vee werd voornamelijk uit het onbewoonde, nattere gebied met de hooiwagen opgehaald. Met de hooiwagen en de “Liphúster harke” op de schouder legden de boeren kilometers af. Zo struinen zij 700 jaar later weer door Lippenhuizen.

Compagnons

5. Draak

In een ver verleden waadde hij rond in een licht glooiend landschap, waar bossen en heidevelden elkaar afwisselden. Het riviertje de Boorne (Alddjip) sierde als een lint de kleurschakeringen van de natuur. Hij leefde vredelievend naast de bewoners, die op de zandrug hun nederzetting hadden.

Door de eeuwen heen groeide de nederzetting uit tot het pittoreske dorpje Lippenhuizen. Nu, 700 jaar later, wordt het opnieuw bezocht door hem om alle mensen, verbonden aan Lippenhuizen, te begroeten.

Wettertoer

6. Flora en Fauna van de Wiken

De wijk ‘’de Wiken ‘’, bestaand uit de straten Pompeblêd, Dotterblom, Swanneblom en Bûkehage. Deze straatnamen worden uitgebeeld in flora. De kikker op de wagen symboliseert de grote ” kwaakconcerten “ , die elke zomeravond door de kikkers gegeven worden in de omliggende vijvers en sloten in de wijk (fauna). Dit zijn de ingrediënten die zijn samengevoegd op de wagen. Het rode Pompeblêd staat voor ons mooie Friesland.

De wyk ” De Wiken ” bestiet út de strjitten Pompeblêd, Dotterblom, Swanneblom en Bûkenhage. Dizze strjittenammen wurde útbylde yn flora. De kikkert op de wein symbolisearret de grutte “kwêkkonserten, dy’t elke simmer troch de kikkerts jûn wurde yn de omlizzende fivers en sletten yn de wyk  (fauna). Dizze yngrediïnten binne byinoar foege op de wein. It reade pompeblêd stiet foar ús moaie Fryslân.

De Wiken

7. Ljiphúster Ljip

Een stukje geschiedenis……….

De naam Kobunder is afgeleid van Kobunderhuizen, op oude landkaarten de naam voor Ljippenhuizen. Eén verklaring gaat als volgt: Kobunder (Coubunder) is een oud Nederlandse naam voor kievit, lippe, ljeap in het Fries. Kobunderhuizen zou een vertaling zijn van Ljeapenhuizen…….

De Marten Janswei heeft de ljip uit het logo van 700 jaar Lippenhuizen genomen en in samenwerking met de kunstenaar Harry de Haan stilistisch weergegeven in driehoeken. Zo worden op dit corso 2016 natuur, cultuur en kunst verenigd.  Geniet van alle pracht en praal en laat u verrassen!

Marten Janswei

8. Bouwen aan de toekomst

Al decennialang staat obs De Flecht in Lippenhuizen centraal als een belangrijke ontmoetingsplek voor kinderen én hun ouders of verzorgers. Het traditionele gebouw, gebouwd volgens 20e -eeuwse architectuur, voldoet al geruime tijd niet meer aan de fysieke eisen die aan een moderne school gesteld mogen worden. Ons onderwijs maakt de nodige ontwikkelingen door, het gebouw en de geboden faciliteiten laten helaas het tegenovergestelde zien. Daarom is het tijd voor actie en dus tijd voor een nieuwe school! De leerlingen van groep 1 en 2 willen op de wagen laten zien dat er serieus werk aan de winkel is en daarom zullen zij tijdens de optocht zelf ‘in actie’ komen. Als heuse bouwvakkers beelden zij de realisatie van de nieuwe school uit. ‘Het verleden heb je, de toekomst moet je maken!’.

OBS De Flecht

9. Liphúster heidebitter

’t Feestlân wilde graag dichtbij het dorp blijven met het onderwerp voor de wagen voor het 700 jarig bestaan van Lippenhuizen. Eigenlijk wilden we de tram gaan maken die in vroeger tijden door ons dorp reed. We waren al aardig op weg met ideeën en uitwerkingen hiervan, toen bleek dat er meerdere buurten waren die hiervoor wilden gaan. We moesten dus wat anders gaan bedenken en kwamen al gauw op het idee van ons eigen Liphúster heidebitter. Trots van ons volkje! Het balletje ging rollen en de uiteindelijke maquette is een feit. Met vereende krachten bouwen we de wagen met ons eigen wonderdrankje. Volgens liefhebbers maakt en smaakt die onoverwinnelijk!

Feestlân

10. Sprookjestafereel

Gelooft u nog in sprookjes? De bewoners van ’t Corso en het Kobunderleantsje wél! Daarom is er in de kapschuur van de familie Calis hard gewerkt om het ontwerp, gemaakt door onze oudste buurtbewoner Wytse van der Sluis, vorm te geven. Maandenlang wordt er gezaagd, gelast, getimmerd, geverfd, vele potten lijm en honderden kranten verwerkt. En dan spreken we nog niet over de vele bloemen, die er op de laatste dag nog opgestoken moeten worden om het prachtige tafereel voor elkaar te krijgen. Niet voor niets hebben wij de wagen “Wonderland” genoemd. U als publiek mag zelf bedenken wat dit wondere land met u doet. In onze tegenwoordig harde, snelle, digitale wereld zijn er gelukkig toch nog genoeg mooie dingen waar je even bij weg kunt dromen en dat proberen wij op deze manier te laten zien. Het is aan uw eigen verbeelding wat u ervan maakt!

Corso

11. Trekschuit

Als vroegere verbindende wijk met het dorp is de Buorsterwijk “de aanlegplaats” voor de turfschepen bij nu het Wyksein. Dit heeft ons geïnspireerd om een combinatie van Liphúster details te combineren op een trekschuit: heide, turf en watervervoer vrij geïnterpreteerd op deze praalwagen. De schuit wordt fysiek voortgetrokken door buurtgenoten.

Buorsterwyk

12. De Lipthorren

Eind december 2015 steekt een groepje âld Liphústers voor het eerst de koppen bij elkaar nadat er 3 weken eerder een oproep op Facebook werd geplaatst om âld Liphústers enthousiast te krijgen een wagen te bouwen voor dit bloemencorso. Natuurlijk worden er binnen zo’n groep herinneringen opgehaald en één herinnering die we met z’n allen deelden, was het sporten bij THOR. THOR werd dus het thema van de wagen en is in het ontwerp heel letterlijk genomen. De zogenaamde “Lipthorren” hebben verschillende grootte’s, lijkend op een familie. Mooi passend bij het familiegevoel dat je ondervindt bij de vereniging. Eén van de “Lipthorren” slaat zijn vleugels uit en staat symbool voor de âld Liphústers. Het spreekt voor zich waar de Lipthor zich het beste thuis voelt! Natuurlijk op de mooie Liphúster heide. Je krijgt een wagen te zien die gestald is bij een Liphúster, ontworpen, gebouwd en gesponsord is door vele enthousiaste âld Liphústers!

Ald Liphústers

13.  ‘Geintsje’

In Corso weintsje  foar in geintsje

Wein nûmer 13 hat dit tema

Foar de rest gjin nijs

Pas oan it ein fan de reis…?

Buiten mededinging