2

Het werk aan de Compagnonsfeart nam in Gorredijk een aanvang in 1645 toen de grietman van Aengwirden, een krijgsheer en Saco Fockens, grietman van Opsterland en diens rechterhand Saco Teyens de handen ineen sloegen als Opsterlandse Compagnons.

Ze kwamen overeen een sloot van 8,40 meter breed te graven grenzend aan het hoogveen door de dorpsgebieden van Leppenhuysen, Hemrick en Wienieterp

In 1700 was de grens van de dorpskom bereikt, in 1718 ligt de vaart ter hoogte van de kerk en nog eens achttien jaar later tot aan de sluis. In 1755 is Hemrik bereikt en in 1785 Wijnjeterp. Het stuk waar wij zo’n vijf minuten voor nodig hebben vanaf fietspad tot aan Slûsleane, kostte achttien jaar graafwerk.