Selecteer een pagina

Sneon 30 augustus hat TDF har jierlikse keatstoernooi hâlden.

It wie foar de 10e kear dus in jubileumparty. Der is keatst yn in A, B en frouljusklasse mei in list fan 63 keatsers troch keatsers út Lippenhúzen, Jobbegea/Hoarnsterseach, Drachten, Oerterp, Hearrenfean, Grou, Mildam/Ketlik en der wiene sels dielnimmers út Swol en Emmen.

Nei in prachtige keatsdei wie der jûns noch in leuk feesje mei musyk fan Another Time út Drachten, mei mooglik makke toch Ale en Jelle.

Zie ook de Sa! van deze week.