Kerstsfeer in Castanum State

Nog even en we genieten van de sfeervolle dagen rond de Kerstdagen. Het hele jaar door zijn er in Lippenhuizen diverse vrijwilligers actief die op een of andere manier bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp, assisteren bij de diverse verenigingen of...

Ferieningen 2

In oare feriening, dy ‘t de belangen fan boeren tsjinje wol is de op 18 maart 1911 oprjochte Boerenlienbank. Yn 2002 ha ik der ek al oandacht oan jûn. De oprjochting fûn plak yn de herberch fan Simon Meintes Jelsma, it doarpskafee yn de Buorren, dat om 1970 hinne...

Noch in stikje oer de oarloch fan 1940-1945

Skiednis fan Lippenhúzen Troch W. van der Sluis Noch in stikje oer de oarloch fan 1940-1945 Fan Tsjeard Nijboer, in broer fan Joukje Nijboer en Meintsje van Noordenburg, krige ik in ferslachje fan syn heit Harm, dy ‘t dat tegearre mei Ubele de Vries, heit fan Aaltsje...

Famylje Lageveen 4

Skiednis fan Lippenhúzen Troch W. van der Sluis Famylje Lageveen 4 Foar Sake en Bontsje wie it in hiele toer om alle dagen genôch iten op tafel te krijen, want hast alles wie op de bon en de ûnderdûkers hienen gjin bonkaarten. Mei help fan de ûndergrûnse ( it ferset )...

Famylje Lageveen 2

Skiednis fan Lippenhúzen Troch W. van der Sluis Famylje Lageveen 2 Doe ’t Sake sa’n jier as tweintich wie, kaam hy op in skoalfeest yn Koartsweagen in famke tsjin, wêr ‘t hy wol nocht oan hie en hja ek wol oan him: dus dat waard ferkearing. It famke, Bontje Geertsma...

Famylje Lageveen 3

Skiednis fan Lippenhúzen Troch W. van der Sluis Famylje Lageveen 3 Sa hienen hja foar de twadde kear in winkel yn Lippenhuzen, mar doe wienen de omstannichheden en de foarútsichten net geweldich. It wie in toer om de winkelfoarrie op peil te hâlden fanwege de oarloch....